Samenwerking

De Raddraaiers
Begin 2012 hebben 8 molenaars zich verenigd in de “Raddraaiers” met het doel om in 2015 1.000 mWh Dommelstroom te produceren. De Raddraaiers is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Met andere molenaars in de regio wordt overleg gevoerd over de mogelijkheden van elektriciteitsproductie en om zich aan te sluiten bij de vereniging

De Raddraaiers werken samen op het gebied van
- uitwisseling van kennis
- communicatie en promotie
- stimuleren research & development
- realiseren en installeren van waterkrachtcentrales
- belangenbehartiging

Stimuleren ontwikkeling en realisatie van rendabele en visvriendelijke waterkrachtcentrales
Door het beperkte verval (0,5 >< 2 meter) en geringe debiet van de beken in Zuidoost Brabant was elektriciteitopwekking niet rendabel. Bij Volmolen en de Hooydonkse watermolen is ervaring opgedaan met het opwekken van elektriciteit daar een generator te koppelen aan het waterrad, respectievelijk een vijzel. Door gebruik te maken van deze ervaringen en het ontwikkelen van een visvriendelijk turbine door het Eindhovense bedrijf Bas Verhagen Hydropower Enginering komt rendabel energieopwekking wel binnen bereik. Deze turbine is in het bijzonder ontworpen voor vervallen 0,5 >< 2 meter geringe debieten. De Raddraaiers stimuleren deze ontwikkelingen en toetsen of de oplossing voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Afstemming met belanghebbende
Watermolens zijn complexe knooppunten van belangen op het gebied van waterbeheer, natuur, recreatie, cultuur historie, landbouw en de bedrijvigheid van de molenaar. Door deze belangen op een open en eerlijke manier op elkaar af te stemmen ontstaat een stabiele basis voor het creëren van win-win situaties. Vanuit de vereniging stimuleren en organiseren we de afstemming tussen de verschillende belanghebbende waaronder; waterschap, gemeente, Brabantse Milieu Federatie en energiecoöperaties.

Bij de meeste watermolens en vervallen worden de waterkrachtcentrale gerealiseerd tegelijkertijd met voorzieningen voor waterbeheer en vismigratie die door het Waterschap de Dommel worden aangelegd.

Vanuit de gedachte om lokaal duurzaam opgewekte energie ook lokaal te gebruiken wordt nauw samengewerkt met de lokale coöperatie van energiegebruikers “Morgen Groene Energie”. Zij ondersteunen initiatieven voor het in onze regio opwekken van duurzame energie.